Shodno zakonskim propisima Republike Srbije, citiran je deo dokumenta (odnosno deo člana 5. ovog pravilnika)
u vezi sa korišćenjem proizvoda koje proizvodi naše preduzeće.

Na osnovu Člana 34. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
(„Službeni glasnik RS”, broj 125/04),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

o bližim uslovima u pogledu prostorija,
uređaja i opreme i načinu postupanja kojim
se sprečava pojava i širewe zaraznih
bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi
u pogledu prostorija, uređaja i opreme koje moraju
da ispunjavaju pravna lica i preduzetnici koji
obavljaju delatnost pružanja higijenskih usluga,
kao i način postupanja kojim se sprečava pojava i
širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja tih usluga.

Član 2.
Prostorije u kojima se pružaju higijenske
usluge ne mogu biti neposredno povezane sa
prostorijama u kojima se obavlja druga delatnost,
odnosno koje se koriste za stanovanje.
Prostorije u kojima se pružaju higijenske
usluge moraju biti izgrađene od čvrstog materijala
i imati obezbeđenu ventilaciju, osvetljenje
i temperaturu vazduha prema vrsti higijenskih
usluga koje se u njima pružaju.

Član 3.
Nameštaj u prostorijama u kojima se pružaju
higijenske usluge, kao i oprema, pribor, sredstva
i uređaji za njihovo pružanje, izrađuju se od
materijala koji ne sme štetno uticati na zdravlje
ljudi i koji se može lako higijenski održavati.

Član 4.
Pribor za pružanje higijenskih usluga mora
biti dezinfikovan, a sterilan za usluge kojima
se narušava integritet kože i sluzokože
(kozmetičke, pedikir, manikir, pirsing, tetovaž a i sl.).
Prilikom pružanja higijenskih usluga pirsinga,
tetovaže i sl. zaposleni mora koristiti sterilne rukavice.

Član 5.
Čišćenje pribora za pružanje higijenskih
usluga vrši se mehaničkim čišćenjem i pranjem
pod mlazom tople vode uz upotrebu sredstava za pranje.
Dezinfekcija pribora vrši se potapanjem
očišćenog pribora u dezinfekcioni rastvor
prema uputstvu proizvođača pribora.
Sterilizacija očišćenog pribora za pružanje
higijenskih uluga vrši se u atestiranom
sterilizatoru za suvu sterilizaciju prema uputstvu
proizvođača sterilizatora. Sterilizator
se postavlja u prostoriji u kojoj se pruža higijenska usluga.

Broj 110-00-148/2005-04
U Beogradu, 31. maja 2006. godine
Ministar, prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.

Originalni dokument odakle je izvučen citirani deo, možete skinuti sa zvaničnog sajta Službenog glasnika Srbije (kliknite na link za odlazak na sajt)